Waarom Stichting Met Zorg en Aandacht?

Stichting Met Zorg en Aandacht is een antwoord op ontwikkelingen in de ouderenzorg en welzijnssector.

Waar maatschappij en mens elkaar ontmoeten

Van vereenzaming tot bezuinigingen, en veranderende wetten tot participatiesamenleving. Verschillende oorzaken vormen de basis voor onze stichting. We lichten enkele ontwikkelingen vanuit de maatschappij én het individu toe. Ze verklaren waarom wij Stichting Met Zorg en Aandacht in het leven riepen.
Waar de maatschappij en de individuele mens elkaar ontmoeten, zorgt Stichting Met zorg en aandacht voor goede afstemming.

Achtergrond

Veranderingen vanuit de maatschappij

Veranderende en veeleisende maatschappij

In de afgelopen decennia is onze maatschappij behoorlijk veranderd. Neem ontwikkelingen als ontzuiling, emancipatie, individualisering en globalisering. Deze veranderingen werken door op ons welzijn én onze kijk op zorg en aandacht voor elkaar. Het hectische bestaan van veel familieleden of bekenden maakt mantelzorg eerder een luxe dan een vanzelfsprekendheid.

Overheidsmaatregelen voor de (ouderen)zorg

De verzorgingsstaat maakte opvang in de vorm van verpleeg- en verzorgingshuizen mogelijk. Maar door o.a. financiële tekorten staat de (ouderen)zorg op zijn kop.
Denk aan ontwikkelingen als:
– Verandering van aanbodgerichte (‘recht hebben op’) naar vraaggerichte zorg (‘wat kunnen u en uw omgeving zelf’)
– Overgang extramurale zorg van AWBZ naar Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
– Overdracht van besluitvorming over toekennen van zorggelden van CIZ (gefinancierd door de overheid) naar gemeenten
– Meer inzet van vrijwilligers en mantelzorgers (die daardoor meer belast zijn)

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

Vergrijzing maakt onze verzorgingsstaat onbetaalbaar. Het nieuwe credo is de participatiesamenleving. Veel betrokkenen ervaren dit als: “Zoek het zelf maar uit”. Een samenleving waarin u voor zorg afhankelijk bent van uw eigen spaargeld, of bekenden die nu ‘participanten’ heten. En wat als u geen familie of welwillende participanten in uw omgeving kent? Of door uw lichamelijke of fysieke beperking wel wilt, maar niet kúnt participeren? Of wat als het voor u zo moeilijk is om een (soms vervelende) hulpvraag te stellen aan uw kinderen, buren of vrienden?

Hoe helpt Stichting Met Zorg en Aandacht?
Veel 70- en 80-plussers van nu zijn niet gewend geld uit te geven aan hun eigen welzijn. Ook trekken ze niet snel aan de bel bij vereenzaming. Wij herkennen deze kenmerken bij onze cliënten. Stichting Met zorg en aandacht investeert in uw welzijn door er gewoonweg ‘te zijn’, en mantelzorgers en kinderen te ontlasten.

Veranderingen vanuit individuele omstandigheden

Vereenzaming en een onvoldoende/niet functionerend netwerk

Eenzaamheid komt steeds vaker voor. Volgens onderzoek komt eenzaamheid voor onder meer dan 30% van de Nederlandse volwassen bevolking. Vilans en het Centraal Plan Bureau geven aan dat zo’n 1,5 miljoen ouderen zich eenzaam voelen, waarvan 20% extreem eenzaam.

Generatiekenmerken en zienswijzen

De meeste 80-plussers – de vooroorlogse generatie – maakten de crisis van de jaren dertig mee. Deze ouderen kenmerken zich als plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam en berustend. Gezag van kerk en staat is bijna absoluut en geloof geeft velen steun. Ook 70-plussers (‘de stille generatie’) zijn trouw aan gezag. Door nieuwe overheidsmaatregelen voelen deze ouderen zich gedupeerd. Altijd zuinig geweest en hard gewerkt. Het verdiende geld wordt hen nu ‘afgenomen’, is het gevoel.