T. 06 – 218 846 42

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tussen Stichting ‘Met zorg en aandacht’ en haar cliënt. 
 2. De stichting ‘Met zorg en aandacht’ wordt hierna vermeld als de Stichting. 

 

Artikel 2. Aanbiedingsbrief en opdrachtbevestiging

 1. De aanbieding aan cliënt is vrijblijvend en is gebaseerd op een kennismakingsgesprek. 
 2. Gelijk met de aanbiedingsbrief worden deze Algemene Voorwaarden afgegeven. 
 3. Een overeenkomst komt tot stand door het in tweevoud ondertekenen van de aanbiedings-brief, waarbij één exemplaar voor de cliënt en één voor de Stichting. 

 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen de Stichting en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de opdracht (eenmalig), voor de duur die de partijen uitdrukkelijk en schriftelijke overeenkomen of voor onbepaalde tijd. 
 2. In geval van verhindering, streeft de Stichting er naar vervanging te verzorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. 
 3. In onderling overleg is het mogelijk de werk-zaamheden op een ander tijdstip uit te voeren. 
 4. Indien de cliënt afwezig blijkt te zijn op de overeengekomen uren zonder afmelding, dan is de Stichting vrij om deze uren alsnog in rekening te brengen. 
 5. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Stichting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden, aan de Stichting worden verstrekt. 
 6. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. 
 7. Een opzegtermijn van 1 maand wordt gehanteerd, vanaf het moment van opzegging. 

 

 Artikel 4. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Stichting of de cliënt geen invloed kan uitoefenen, waardoor de Stichting 
 2. of de cliënt niet in staat is haar/zijn verplichtingen na te komen. 

 

Artikel 5. Betaling en incassokosten 

1. De werkelijk gemaakte uren worden achteraf in rekening gebracht. Bij elke factuur wordt een uren- en (eventueel) onkostenoverzicht meegestuurd. 

2. Indien de cliënt een overeengekomen aanbieding geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en overige kosten aan de cliënt in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. De Stichting is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de cliënt, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de Stichting toe te rekenen tekortkoming. Deze tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid of onzorg-vuldigheid. Vergoeding van schade is mogelijk. 
 2. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Stichting is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens. 
 3. De aansprakelijkheid van de Stichting is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 4. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade. 
 5. De Stichting is niet verantwoordelijk voor verantwoordingen of handelingen, die door de cliënt zelf zijn gedaan. 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Stichting partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.