T. 06 – 218 846 42

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Met Zorg en Aandacht is een stichting die zich ten doel heeft gesteld het bevorderen van welzijn van voornamelijk ouderen in de ruimste zin van het woord. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. 

Persoonsgegevens is alle informatie die in relatie staat tot natuurlijke personen. 

In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties. 

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij: 

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring; 
  • uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken aan de hand van de toestemmingsverklaring; 
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden ten behoeve van uw welzijn; 
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de uitvoering van de werkzaamheden of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. 

 

Met Zorg en Aandacht verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over de (zorg)situatie, gezondheid en welzijn. Dit is nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen u verzoeken een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor het verzamelen, vastleggen, verwerken, opslaan, wijzigen, raadplegen en (eventueel) doorzenden of verstrekken van uw persoonsgegevens. 

Wij beschermen de aan ons toevertrouwde gegevens met behulp van de gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang en openbaarmaking zo klein mogelijk te maken. Het gaat hierbij om firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles. 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is dan wel zo lang wij wettelijk verplicht zijn.